Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego WWW.GORNICKI.PL
www.przegladokulistyczny.pl,
www.przegladreumatologiczny.pl,

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gornicki.pl oraz domeny pokrewne www.przegladokulistyczny.pl, www.przegladreumatologiczny.pl,  prowadzony jest przez

GÓRNICKI WYDAWNICTWO MEDYCZNE MIROSŁAW GÓRNICKI, ul. Szarotkowa 5, 51-252 Wrocław, telefon: (071) 328 08 43 lub (071) 328 59 11, e-mail: wydawca@gornicki.pl, NIP: 8971047095, REGON: 930113945, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
a) listownie pod adresem: GÓRNICKI WYDAWNICTWO MEDYCZNE MIROSŁAW GÓRNICKI, ul. Szarotkowa 5,
51-252 Wrocław,
b) telefonicznie za pośrednictwem telefonu stacjonarnego: +48713280843
c) faksem za pośrednictwem telefonu stacjonarnego: +48713281167
d) drogą elektroniczną: biuro@gornicki.pl
e) bezpośrednio za pośrednictwem Sklepu internetowego: www.gornicki.pl i jego podstron.

3. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.gornicki.pl oraz domeny pokrewne: www.przegladokulistyczny.pl, www.przegladreumatologiczny.pl.

4. Definicje:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.gornicki.pl,oraz domeny pokrewne www.przegladokulistyczny.pl, www.przegladreumatologiczny.pl, www.wiadomoscidermatologiczne.pl za pomocą którego prowadzona jest sprzedaż detaliczna z wykorzystaniem sieci Internet,
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) Sprzedawca – GÓRNICKI WYDAWNICTWO MEDYCZNE MIROSŁAW GÓRNICKI, ul. Szarotkowa 5, 51-252 Wrocław, telefon: (071) 328 08 43 lub (071) 328 59 11, e-mail: wydawca@gornicki.pl, NIP: 8971047095, REGON: 930113945, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
e) Konsument – konsument w rozumieniu w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu internetowego Sprzedawcy,
f) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
g) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
h) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
i) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów zamawianych, tym samym stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
j) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim, której przedmiotem jest nabycie egzemplarzy Produktów lub fragmentów Produktów, będących własnością Sprzedawcy,
k) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, która stanowi publikację książkową lub czasopismo, możliwe do zakupienia w formie drukowanego egzemplarza lub w wersji elektronicznej (plik .PDF) albo program komputerowy lub publikacja zapisany na płycie CD, będąca tym samym przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
l) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
m) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
n) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
o) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 6.,
p) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5.,
q) Załącznik nr 3 – dołączony do Regulaminu dokument, umożliwiający złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej.

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c) korzystaniu z subskrypcji publikacji za pośrednictwem podstrony Sklepu dostępnej pod adresem www.biblioteka.gornicki.pl, która stanowi prowadzoną przez Sprzedawcę bibliotekę on-line,
d) przeprowadzeniu całkowitego cyklu wydawniczego na zasadach ustalanych każdorazowo z Kupującym.

6. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

7. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@gornicki.pl.

8. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

9. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

10. Do skutecznego złożenia Zamówienia w sklepie internetowym www.gornicki.pl, oraz domenach pokrewnych: www.przegladokulistyczny.pl, www.przegladreumatologiczny.pl,  niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Ponadto, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

11. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu wiąże się z wykorzystaniem jego treści tylko do osobistego użytku ze strony Kupującego.

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
c) złożenie Zamówienia drogą mailową,
d) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,
e) złożenie Zamówienia za pomocą fax(u).

5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe (wolne od wad), oryginalnie zapakowane oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

6. Sprzedawca umożliwia Kupującemu złożenie Zamówienia, którego przedmiotem mogą być Produkty dostępne:
a) w formie drukowanego egzemplarza,
b) w wersji elektronicznej w formie pliku .PDF.
c) w formie programu komputerowego lub publikacji zapisanych na płycie CD.

7. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

8. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 d), e) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

9. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 4 a) niniejszego paragrafu, należy skorzystać z opcji zapamiętania danych osobowych podczas składania pierwszego Zamówienia i tym samym utworzyć Konto. Tworząc Konto Kupujący podaje login (adres e-mail) i hasło, które ma obowiązek chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

10. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

11. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: biuro@gornicki.pl, wypełnionego formularza (Załącznik nr 3).

12. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 4 d) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: (071) 328 08 43.

13. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 4 e) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na numer fax: (071) 328 11 67, wypełnionego formularza (Załącznik nr 3).

14. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone od poniedziałku do czwartku po godzinie 16, w piątek po godzinie 11, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Powyższe dotyczy Produktów dostarczanych w formie drukowanego egzemplarza oraz w formie programu komputerowego lub publikacji zapisanych na płycie CD.

15. Sprzedawca potwierdza Kupującemu:
a) złożenie Zamówienia,
b) otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy,
c) przekazanie Zamówienia do realizacji,
– w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

16. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 15 niniejszego paragrafu.

17. Zamówienia przekazane do realizacji, których przedmiotem są Produkty, o których mowa w pkt 6 a), c) niniejszego paragrafu mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu.

18. Zamówienia przekazane do realizacji, których przedmiotem są Produkty, o których mowa w pkt 6 b) niniejszego paragrafu mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu dokonania płatności za Zamówienie.

19. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 2 dni roboczych. Podany czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

20. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

21. Postanowienia pkt 19 – 20 niniejszego paragrafu dotyczą Zamówień, których przedmiotem są Produkty dostarczane w formie drukowanego egzemplarza oraz w formie programu komputerowego lub publikacji zapisanych na płycie CD.

22. W przypadku Zamówień, których przedmiotem są Produkty dostarczane w wersji elektronicznej w formie pliku .PDF, realizacja Zamówienia oraz dostarczenie Produktu następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności.

23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3. W przypadku Produktów, o których mowa w § 2 pkt 6 b), cena za jeden plik .PDF obejmuje cały numer czasopisma.

4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT).

5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy – BZ WBK 93 1090 2402 0000 0006 1001 1357,
b) płatność internetowa – za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych wyszczególnionych podczas składania Zamówienia,
c) płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro,
d) płatność za pobraniem (przy odbiorze Produktu) – dotyczy wyłącznie Produktów dostarczanych w formie drukowanych egzemplarzy oraz w formie programu komputerowego lub publikacji zapisanych na płycie CD,

6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 b), c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

9. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 a), b), c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

12. Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą Promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia lub jego części.

13. W celu realizacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Kupującego adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

§ 4. DOSTAWA

1. Produkty są dostarczane na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Czas dostawy zamówionych Produktów wynosi od 2 do 14 dni roboczych.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Przy Zamówieniach nieprzekraczających kwoty 100 zł koszt dostawy wynosi 16 zł.

4. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 100 zł.

5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

7. Postanowienia pkt 1 – 6 niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Produktów dostarczanych w formie drukowanego egzemplarza oraz w formie programu komputerowego lub publikacji zapisanych na płycie CD. W przypadku zakupu Produktów w wersji elektronicznej, dostawa następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności za złożone Zamówienie.

8. Dostarczenie Produktów w wersji elektronicznej w formie pliku .PDF odbywa się w sposób następujący:
a) na wskazany przez Kupującego adres e-mail Sprzedawca przesyła link do pliku .PDF,
b) po kliknięciu w link, Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionego Produktu,
c) link do pliku .PDF jest ważny przez 7 dni od daty jego wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, przy czym każdy link ma ważność do 3 kliknięć.

9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

§ 5. REKLAMACJA

1. Sprzedawca nie wyklucza możliwości wad technicznych Produktu wynikających z procesu produkcyjnego.

2. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu (np. wady pisarskie, uszkodzony plik .PDF), datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na nowy – pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Produktu.

8. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres:
GÓRNICKI WYDAWNICTWO MEDYCZNE MIROSŁAW GÓRNICKI
ul. Szarotkowa 5,
51-252 Wrocław
lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: wydawca@gornicki.pl.

9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

12. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

13. Powyższe, dotyczy wyłącznie Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. W związku z § 6. pkt 2 a), j) oraz m) uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy Zamówień, których przedmiotem są Produkty dostarczane w wersji elektronicznej w formie pliku PDF.

12. W związku z § 6. pkt 2 i) uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy Zamówień, których przedmiotem są Produkty dostarczane w formie programu komputerowego lub publikacji zapisanych na płycie CD.

13. Dyspozycja zawarta w pkt 11 i 12 niniejszego paragrafu wynika ze szczególnego charakteru Produktów będących przedmiotem Umowy, tj.:
a) w przypadku Produktów dostarczanych w wersji elektronicznej w formie pliku .PDF – dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, a także Produktów stanowiących rodzaj usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego,
b) w przypadku Produktów dostarczanych w formie programu komputerowego lub publikacji zapisanych na płycie CD – produktów, które stanowią nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

14. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MIROSŁAW GÓRNICKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GÓRNICKI WYDAWNICTWO MEDYCZNE MIROSŁAW GÓRNICKI, ul. Szarotkowa 5, 51-252 Wrocław, NIP: 8971047095, REGON: 930113945

W celu skontaktowania się z administratorem należy:

  1. wysłać e-mail na adres: biuro@gornicki.pl lub
  2. wysłać list na adres: ul. Szarotkowa 5, 51-252 Wrocław
  3. Państwa Dane są przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy sprzedaży książek lub czasopism a także w celu usprawnienia funkcjonowania strony internetowej i w celach statystycznych.
  4. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.gornicki.pl,oraz domen pokrewnych: www.przegladokulistyczny.pl, www.przegladreumatologiczny.pl,  są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Kupujący jest uprawniony do korzystania z zakupionych Produktów, zgodnie z przepisami prawa wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

3. Zabronione jest kopiowanie Produktów, zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku, w tym kserowanie i udostępnianie ich na wszelkich możliwych nośnikach elektronicznych lub Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.gornicki.pl, oraz domen pokrewnych: www.przegladokulistyczny.pl, www.przegladreumatologiczny.pl,  oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów, w tym Produktów bez pisemnej zgody (pod rygorem nieważności) Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Kupującego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Kupującego warunków niniejszego Regulaminu. Zapisu tego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4. Kupujący posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

5. Kupującemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 12.07.2016 roku.