Prof. Janusz Czajkowski

Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Tadeusz Czajkowski

Główne kierunki działalności naukowej i specjalności:

Lekarz okulista, glaukomatolog (diagnostyka, leczenie zachowawcze, a przede wszystkim operacyjne jaskry, profilaktyka, diagnostyka i leczenie krótkowzroczności, mikrochirurgia okulistyczna, alergia narządu wzroku).

Miejsca pracy i stanowiska:

 • Klinika Okulistyczna Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – od asystenta do profesora – do 1992 r.
 • Klinika Okulistyki Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – kierownik – do 2008 r.
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – profesor zwyczajny – do 2015 r.

Obecnie Członek Medycznej Rady Naukowej Vision Express w Warszawie, z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Optyki i Optometrii w Łodzi, konsultant ds. naukowych Centrum Medycznego „Contact-Med.” w Łodzi, w którym nadal pracuje nad zagadnieniami dotyczącymi jaskry młodzieńczej i krótkowzroczności u ludzi młodych.

Studia, stopnie i tytuły naukowe:

 • Studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi ukończone w 1968 r.
 • I stopień specjalizacji z okulistyki – 1973 r. – z wynikiem celującym, II stopień specjalizacji – 1976 r. – z wynikiem celującym
 • Doktorat w WAM – 1976 r. nt. „Późna ocena wydolności krążenia mózgowo-siatkówkowego po jednostronnym wyłączeniu krążenia w tętnicy szyjnej wspólnej” – z wyróżnieniem
 • Rozprawa habilitacyjna na WAM w 1984 r. nt. „Ocena wydolności krążenia krwi w dorzeczu tętnic rzęskowych tylnych w ostrych i przewlekłych zmianach niedokrwiennych części przedniej nerwu wzrokowego” – z wyróżnieniem
 • Tytuł profesora uczelnianego w 1992 r., profesora zwyczajnego w 2008 r.

Dorobek naukowy:

 • Doktoraty – 19; patenty – 1; książki – 4; rozdziały do podręczników – 3; publikacje – 247; recenzje na stopnie i tytuły naukowe: profesora – 2, doktora habilitowanego – 4, doktora nauk medycznych – 64; grant zagraniczny – 1 (USA); KBN – 2, lekowe i aparaturowe – 3, do czasopism krajowych – 24
 • Kierownik specjalizacji na I i II stopień specjalizacji z okulistyki – 29 osób
 • Odbyte staże naukowe w Alcon Clinic and Laboratoires w Fort Worth (Dallas University) w Teksasie, Pours w Belgii, kurs nieperforujących zabiegów przeciwjaskrowych w Amsterdamie, jak również w Klinice prof. Fiodorowa w Moskwie i Czeboksarach (Rosja), gdzie Autor zapoznał się z nową, mikrochirurgiczną metodą operacyjną leczenia jaskry
 • Ukończone szkolenia z zakresu diagnostyki i leczenia jaskry w Barcelonie, Monachium i Wiedniu.

Przynależność do organizacji naukowych:

 • EGS – European Glaucoma Society
 • ES CRS – European Society of Cataract and Refractive Surgeons
 • Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – do 2002 r.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi – do 2002 r.
 • Wiceprzewodniczący Sekcji Okulistyki Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – do 2003 r.
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału PTO – do 2007 r.
 • Wiceprzewodniczący Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – do 2004 r., Przewodniczący – do 2008 r.
 • Wiceprzewodniczący Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – do 2006 r.
 • Członek Rady Naukowej Merck Sharp and Dohme Idea Inc. USA – do 2006 r.
 • Przewodniczący Sekcji Alergologii Okulistycznej PTO – do 2007 r.
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma medycznego „Okulistyka” oraz „Kontaktologia i Optyka Okulistyczna” – do 2018 r.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Oka w Warszawie do 2020 r.
 • Członek Medycznej Rady Naukowej Vision Express w Warszawie
 • Członek Komitetu Naukowego i recenzent czasopisma „Przegląd Okulistyczny” – aktualnie

Ważniejsze wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora WAM za rozprawę doktorską – 1976 r.
 • Nagroda Rektora WAM za rozprawę habilitacyjną – 1984 r.
 • Nagroda Ministra Obrony Narodowej za całość pracy naukowej – 1984 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi – 1989 r.
 • Medal Edukacji Narodowej – 1990 r.
 • Odznaczenie Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia – 1990 r.
 • Medal Sekcji Jaskry PTO „Optime de Glaucomatologia Merenti A.D. 2008

Inne osiągnięcia zawodowe:

 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego WAM w latach 1987 do 1992
 • Organizator I–VI Łódzkich Spotkań Jaskrowych o zasięgu międzynarodowym
 • Organizator I i II Łódzkich Spotkań Alergologiczno-Okulistycznych o zasięgu ogólnopolskim
 • Organizator I–XXXVI Warsztatów Jaskrowych o zasięgu ogólnopolskim
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego VI Sympozjum Sekcji Jaskry PTO – Łódź 2008 r.
 • Organizator I–VI Warsztatów Okulistyczno-Alergologicznych o zasięgu ogólnopolskim
 • Uzyskanie Certyfikatu Jakości Usług 9001:2000 dla Kliniki Okulistyki Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w czasie pełnienia funkcji jej kierownika
 • Uczestnik wielu okulistycznych zjazdów naukowych – 38 zagranicznych i 148 krajowych

Wydania książkowe:

 • Historia Łódzkiej Okulistyki. Oftal, Warszawa 2001 r. – wyróżniona specjalną nagrodą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
 • Alergiczne choroby oczu. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003
 • Jaskra u dzieci i młodzieży. Oftal, Warszawa 2010
 • Profilaktyka zdrowotna narządu wzroku. Górnicki Wydawnictwo Medyczne,
  Wrocław 2020
 • Krótkowzroczność – epidemia XXI wieku. Górnicki Wydawnictwo Medyczne,
  Wrocław 2021
 • Poradnik dla krótkowidza. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. Wrocław 2022

Zainteresowania pozazawodowe:

 • Historia Polski
 • Kynologia

Inne:

Dane biograficzne prof. Czajkowskiego zamieszczono w:

Pamiętnik Wojskowej Akademii Medycznej – Pamiętnik Akademicki. Lekarze wojskowi. Wspomnienia i refleksje. Wydawnictwo Spartakus, Łódź 1997

Złota Księga Nauki Polskiej 2000 – naukowcy przełomu wieków – IV edycja.
Helion, Gliwice 2001

Encyklopedia Actus Purus – Kto jest kim w Polsce Nowego Millenium. Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, Białystok 2002

Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna. Hübners Who is Who Verlag für Personenenzyklopädien, AG 2003

Złota Księga Nauki Polskiej. Helion, Gliwice (wyd. 2006–2009)

Złota Księga Nauki Polskiej: w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Helion, Gliwice 2020

.