Polityka prywatności

Polityka Prywatności Wydawnictwa Górnicki

Mirosław Górnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GÓRNICKI WYDAWNICTWO MEDYCZNE MIROSŁAW GÓRNICKI”

Szanując Państwa prawa i respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., zobowiązujemy się do zapewnienia należytej ochrony Państwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do całokształtu działalności prowadzonej przez firmę „GÓRNICKI WYDAWNICTWO MEDYCZNE MIROSŁAW GÓRNICKI”, w tym do działalności prowadzonej za pośrednictwem portali internetowych:

https://gornicki.pl/

https://www.przegladreumatologiczny.pl/

https://www.przegladokulistyczny.pl/

https://www.edukacja.przegladokulistyczny.pl/

https://www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl/


 

I. ADMINISTRATOR DANYCH:

 1. Administratorem Państwa Danych jest: MIROSŁAW GÓRNICKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GÓRNICKI WYDAWNICTWO MEDYCZNE MIROSŁAW GÓRNICKI”, ul. Szarotkowa 5, 51-252 Wrocław, NIP: 8971047095, REGON: 930113945.
 2. W celu skontaktowania się z Administratorem danych należy:

– wysłać e-mail na adres: biuro@gornicki.pl lub

– wysłać list na adres: ul. Szarotkowa 5, 51-252 Wrocław

II. DEFINICJE:

 1. Certyfikat – Certyfikat Programu Edukacyjnego
 2. Dane – dane osobowe, tj. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 3. Lekarz – lekarz w rozumieniu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152 z późniejszymi zmianami)
 4. Program Edukacyjny – program edukacyjny kierowany do Lekarzy, o którym mowa w § 3 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6 października 2004 r. (tekst jednolity z dnia 28 września 2017 r. )
 5. Przetwarzanie Danych – wszystkie czynności i operacje wykonywane na Państwa danych, przykładowo ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, zapisywanie, przeglądanie, usuwanie, niszczenie.
 6. Wydawnictwo – Administrator, tj. MIROSŁAW GÓRNICKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GÓRNICKI WYDAWNICTWO MEDYCZNE MIROSŁAW GÓRNICKI”

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH:

Wydawnictwo przetwarza Państwa Dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem Programu Edukacyjnego:

 • W celu niezbędnym do świadczenia przez Wydawnictwo usług w ramach prowadzenia Programu Edukacyjnego i wystawienia Lekarzowi Certyfikatu honorowanego przez Okręgowe Izby Lekarskie i Naczelną Izbę Lekarską. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest tutaj art. 6 ust. 1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Lekarz. Ponadto w przypadku Lekarzy uczestniczących w Programie Edukacyjnym poprzez prenumeratę czasopism Wydawnictwa, w związku z zapewnieniem takiej prenumeraty Wydawnictwo obciążają obowiązki prawne (np. w kwestiach podatkowych). Wydawnictwo przetwarza Dane niezbędne do wykonania tych obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1c) RODO.
 • Na podstawie udzielonej przez Lekarza zgody – podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 a) RODO:
 1. w celu umieszczenia stopnia naukowego Lekarza na Certyfikacie;
 2. w celu prowadzenia statystyki Programu Edukacyjnego i dopasowania go do oczekiwań uczestników;
 3. w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego Wydawnictwa z Lekarzem.
 • Ze względu na prawnie uzasadnione interesy Wydawnictwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Wydawnictwo może przetwarzać Państwa Dane w przypadku wystąpienia sporu między Państwem a Wydawnictwem w celu jego rozwiązania, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Przetwarzanie w związku ze sprzedażą książek lub czasopism:

 1. W przypadku zawarcia z Państwem umowy sprzedaży książek lub czasopism przetwarzamy Państwa Dane w celu wykonania tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla Wydawnictwa dodatkowe obowiązki prawne (np. w kwestiach podatkowych), Wydawnictwo przetwarza Państwa Dane w celu wykonania tych obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1c) RODO.
 2. Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO – możemy przetwarzać Państwa Dane w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego z Państwem zarówno ze strony Wydawnictwa jak i firm kurierskich.
 3. Ze względu na prawnie uzasadnione interesy Wydawnictwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Wydawnictwo może przetwarzać Państwa Dane w przypadku wystąpienia sporu między Państwem a Wydawnictwem w celu jego rozwiązania, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem stron internetowych:

 1. W przypadku zawarcia z Państwem umowy prenumeraty czasopism za pośrednictwem strony internetowej przetwarzamy Państwa Dane w celu wykonania tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla Wydawnictwa dodatkowe obowiązki prawne (np. w kwestiach podatkowych), Wydawnictwo przetwarza Państwa Dane w celu wykonania tych obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1c) RODO.
 2. Ze względu na prawnie uzasadnione interesy Wydawnictwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO możemy gromadzić i analizować Dane zbierane podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych, aby usprawnić ich funkcjonowanie i lepiej dopasować do potrzeb użytkowników. Ponadto przetwarzamy Państwa dane podane w momencie rejestracji konta na naszej stronie internetowej w celu umożliwienia korzystania z niego.

Przetwarzanie w związku z korespondencją prowadzoną za pośrednictwem poczty

e-mail:

 1. Ze względu na prawnie uzasadnione interesy Wydawnictwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO   – jeśli kontaktujecie się Państwo z Wydawnictwem za pomocą poczty elektronicznej, możemy przetwarzać Państwa Dane w celu prowadzenia z Państwem korespondencji;

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem marketingu i wysyłki newslettera:

Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO – możemy przetwarzać Państwa Dane w następujących sytuacjach:

 • w celach marketingu bezpośredniego produktów Wydawnictwa wykonywanego za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie;
 • w celu wysyłki newslettera.

Ze względu na prawnie uzasadnione interesy Wydawnictwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – możemy przetwarzać Państwa Dane w celach marketingu bezpośredniego produktów Wydawnictwa wykonywanego za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem profilu na portalu Facebook:

 1. Ze względu na prawnie uzasadnione interesy Wydawnictwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – możemy przetwarzać Państwa dane zgromadzone na profilu Wydawnictwa na Facebooku w celu zapewnienia funkcjonowania tego profilu (w szczególności, aby informować użytkowników o publikacjach Wydawnictwa, organizowanych przez nas wydarzeniach i promocjach, jak również o wydarzeniach w których uczestniczymy) oraz nawiązywania interakcji z Państwem.

IV. INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH:

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem Programu Edukacyjnego:

Podanie Danych jest dobrowolne. Jeśli jednak wyrażą Państwo chęć przystąpienia do prowadzonego przez Wydawnictwo Programu Edukacyjnego, podanie Danych będzie niezbędne, aby Wydawnictwo mogło wykonać i rozliczyć umowę związaną z realizacją Programu Edukacyjnego i wystawić Certyfikat uczestnictwa niezbędny do uzyskania punktów w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy. Dotyczy to takich Danych jak imię i nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu. W zależności od wybranej formy korzystania z Programu Edukacyjnego, niezbędne może być również podanie adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego.

Jeśli chcą Państwo, aby na Certyfikacie pojawił się Państwa stopień naukowy, niezbędne jest podanie Wydawnictwu takiej informacji.

Jeśli Certyfikat ma być doręczony pocztą, niezbędne będzie podanie adresu do korespondencji.

Jeśli chcą Państwo przekazać Wydawnictwu informacje o swojej specjalizacji i miejscu pracy, można to uczynić. Dane te będą wykorzystane w celach statystycznych jak również do potrzeb dostosowania Programu Edukacyjnego do oczekiwań uczestników. Ponadto możecie Państwo podać Wydawnictwu swój numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu.

Przetwarzanie w związku ze sprzedażą książek lub czasopism:

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak zawierają Państwo z Wydawnictwem umowę sprzedaży książek lub czasopism, podanie Danych będzie niezbędne, aby Wydawnictwo mogło ją wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich Danych jak imię i nazwisko, adres, NIP, a w przypadku chęci otrzymywania faktur w formie elektronicznej, także adres e-mail.

Jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę, Wydawnictwo przetwarza numer telefonu, aby ułatwić wzajemny kontakt i w celu przekazania tych informacji firmom kurierskim.

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem strony internetowej:

W przypadku składania zamówień na czasopisma za pośrednictwem strony internetowej, podanie Państwa danych takich jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres korespondencyjny jest niezbędne aby dostarczyć Państwu zamówienie. Jeśli Państwo chcą, mogą również przekazać Wydawnictwu swój numer telefonu, aby przekazać go kurierowi i ułatwić wzajemny kontakt.

W przypadku wizyt na stronie internetowej Wydawnictwa przetwarzanie Państwa danych, takich jak adres IP jest niezbędne, aby korzystać z tej strony.

Ponadto w przypadku założenia konta na naszej stronie internetowej, przetwarzanie Państwa danych takich jak nazwa użytkownika, hasło, imię i nazwisko są niezbędne w celu jego założenia i prowadzenia.

Przetwarzanie w związku z korespondencją prowadzoną za pośrednictwem poczty  e-mail:

W przypadku kontaktu z Wydawnictwem za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Państwa Danych takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości jest niezbędne, by Wydawnictwo mogło prowadzić z Państwem korespondencję.

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem marketingu i wysyłki newslettera:

Państwa imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji mogą być przetwarzane do celów wysyłki informacji marketingowych za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę, Państwa adres e-mail i numer telefonu mogą być przetwarzane do celów wysyłania Państwu informacji marketingowych drogą elektroniczną.

W przypadku wysyłki newslettera podanie Państwa adresu e-mail jest konieczne, abyś móc taki newsletter otrzymywać. 

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem profilu na portalu Facebook:

W przypadku wizyty na portalu Wydawnictwa na Facebooku Państwa imię i nazwisko, a także wizerunek mogą być przetwarzane w celu prowadzenia profilu, aby móc informować użytkowników o publikacjach Wydawnictwa, organizowanych przez nas wydarzeniach i promocjach, jak również o wydarzeniach w których uczestniczymy. Ponadto Wydawnictwo przetwarza dane aby móc kontaktować się z użytkownikami.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Państwa Dane będą przechowywane przez Wydawnictwo przez następujące okresy:

 1. w przypadku Danych niezbędnych do realizacji danej umowy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Wydawnictwu w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny (np. do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych);
 2.  w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, Dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
 3. w przypadku Danych, dla których podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy Wydawnictwa, Dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z wyjątkiem sytuacji, gdy:
 • interesy Wydawnictwa przeważają nad Państwa interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będą przetwarzane pomimo wniesienia sprzeciwu, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celów przetwarzania;
 • Wydawnictwo potrzebuje Państwa Danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku Dane będą przetwarzane pomimo wniesienia sprzeciwu, lecz nie dłużej niż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).

4. W przypadku Danych Lekarza przystępującego do Programu Edukacyjnego za pośrednictwem strony internetowej – Dane będą przechowywane do momentu usunięcia konta przez użytkownika lub rozwiązania umowy przez Wydawnictwo jednak nie wcześniej niż do momentu zakończenia okresu rozliczeniowego punktów edukacyjnych w trakcie którego Lekarz przystąpił do Programu Edukacyjnego.

5. W przypadku Danych Lekarza uczestniczącego w Programie Edukacyjnym przez prenumeratę czasopism, Dane będą przechowywane do momentu zakończenia okresu rozliczeniowego punktów edukacyjnych w trakcie którego Lekarz przystąpił do Programu Edukacyjnego.

VI. PAŃSTWA PRAWA:

W związku z przetwarzaniem przez Wydawnictwo Państwa Danych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do Danych;
 2. Prawo do sprostowania Danych;
 3. Prawo do usunięcia Danych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;
 5. Prawo do przenoszenia Danych;
 6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych, jakiej nam Państwo udzielili (skorzystanie przez Państwa z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody);
 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Państwa Danych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego Wydawnictwo dokonuje ze względu na swoje prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO).  W takim przypadku Wydawnictwo nie będzie mogło dalej przetwarzać Państwa Danych, chyba że ważne, prawnie uzasadnione interesy Wydawnictwa będą przeważać w konkretnym przypadku nad Państwa interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy Wydawnictwo będzie potrzebować Państwa Danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wydawnictwo może przekazywać Państwa Dane osobowe:

 1. podmiotom świadczącym Wydawnictwu usługi w zakresie księgowości i informatyki;
 2. podmiotom świadczącym Wydawnictwu usługi hostingu;
 3. radcom prawnym i adwokatom, z którymi współpracujemy;
 4. podmiotom odpowiedzialnym za dostawę do Państwa zakupionych książek i czasopism (w szczególności OSDW AZYMUT Sp. z o. o. i kurierom);
 5. w zakresie Danych Lekarzy korzystających z Programu Edukacyjnego – Okręgowej Radzie Lekarskiej właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki lekarskiej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.