Edward Aleksander Wylęgała – o autorze

Lekarz, specjalista chorób oczu, prof. dr hab. n. med. Urodził się 5 VI 1960
w Bielsku-Białej, syn Eugeniusza (rzemieślnik) i Michaliny z d. Kotrys (handlowiec). W l. 1967–1975 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 16 im. M. Konopnickiej, następnie w l. 1975–1979 do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bielsku-Białej. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia medyczne na Wydz. Lekarskim ŚAM w Katowicach.Tytuł i dyplom lekarza uzyskał 25 X 1985.Na podstawie dysertacji Liposomalna postać deksametazonuw leczeniu wirusowego zapalenia rogówki u królików napisanej pod kier. doc. dra hab. n. med. Jerzego Szaflika, 22 XII 1989 uzyskał w ŚAM stopień naukowy dra n. med. 27 X 2004 w wyniku przeprowadzonego na II Wydz. Lekarskim Uniw. Medycznego w Warszawie kolokwium habilitacyjnego, którego podstawą były dotychczasowy dorobek naukowy oraz rozprawa Chirurgiczne leczenie niewydolności rąbkowych komórek macierzystych rogówki w oparciu o najnowsze metody biologii molekularnej (recenzenci prof. prof. Mirosława Grałek, Danuta Karczewicz, Tadeusz Kęcik) uzyskał stopień naukowy dra hab. n. med., zatwierdzony przez CK 27 II 2005.Tytuł naukowy prof. n. med. otrzymał 13 I 2009. Jest specjalistą I (1988) i II (1991) stopnia
z okulistyki (kier. specjalizacji prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik). Wiedzę i doświadczenie pogłębiał w trakcie staży szkoleniowych i naukowo-badawczych, m.in. w Klinice Okulistyki Uniw. w Pavii (1990, kier. prof. Ferdinando Trimarchi), Istituto Beato Luigi Palazzolo Reparto Oculistica (1991, kier. prof. Camillo Paganini), Ophthalmology Departament Uniw. w Wiedniu (1998, kier. prof. Susane Binder), Ophthalmology Departament Univ. of Lexington (2008, kier. prof. Andrew Pearson). Stypendysta Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie (od 1990 roku do dziś).Po ukończeniu studiów, w listopadzie 1985 r. został zatrudniony w ZOZ w Katowicach z oddelegowaniem do pracy w Klinice Okulistyki w Katowicach na stanowisku asystenta; z dn. 1 XI 1987 podjął pracę w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu (obecnie – Woj. Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary) na Oddz. Okulistycznym na stanowisku st. asystenta, pełnił również funkcję zastępcy ordynatora (kier. dr n. med. Wanda Romaniuk). Z dn. 1 X 2005 został zatrudniony w Śląskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku kier. Zakładu Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych w Katedrze Pielęgniarstwa na Wydziale Opieki Zdrowotnej, gdzie pracował do końca września 2009. Był członkiem Wydziałowych Komisji ds. Nauki i Oceny Pracowników. Od 2000 roku pełni funkcję ordynatora Oddziału Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach: w marcu 2010 roku zespół prof. Wylęgały przeprowadził wszczepienie  wszczepienia sztucznej rogówki. Protezy – wykonane z tytanu i pleksiglasu, a przekazane przez ich twórcę, prof. Claesa Dohlmana z Wydz. Medycyny Uniwersytetu Harvarda – są dowodem wielkiego uznania dla umiejętności śląskich okulistów.W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach dotyczących: przeszczepów rogówki, schorzeń plamki siatkówki, badań genetycznych w okulistyce, traumatologii okulistycznej, optycznej tomografii koherentnej. Brał czynny udział w 38 zjazdach międzynarodowych (Amerykańskiej Akademii Okulistycznej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Schorzeń Powierzchni Oka, Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Ocznych, Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego, Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego, Włoskiego Towarzystwa Przeszczepów Rogówek, Włoskiego Stowarzyszenia Schorzeń Powierzchni Oka, Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Zaćmy i Refrakcyjnej, Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgii Zaćmy i Refrakcyjnej Światowego Stowarzyszenia Okulistów, Singapurskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Badaczy Okulistycznych, Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego). Wygłosił 43 referaty, przedstawił 38 plakatów. Uczestniczył w zagranicznych kursach dotyczących chirurgii zaćmy, witrektomii  i głębokiej keratoplastyki warstwowej. Brał również udział w zjazdach krajowych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Sekcji PTO, na których wygłosił 37 referatów i przedstawił 78 plakatów.Prowadził i współprowadził 7 sesji naukowych na konferencjach krajowych
i międzynarodowych. Dorobek naukowy: Jest autorem 97 artykułów, w tym 17 opublikowanych
w czasopismach zagranicznych, 185 komunikatów zjazdowych, pięciu podręczników dla lekarzy
i studentów w tym jeden wydany po angielsku. Obecny (2008 r.) IF:26,42 oraz 536 MNiI. Do najważniejszych publikacji zalicza: E. Wylęgała, E. Wróblewska-Czajka, D. Dobrowolski, S. Teper, Pole to pole – Optical Coherence Tomography in ophthalmology: atlas of OCT imaging in ophthalmology, Warszawa 2008 (pierwsza w światowym piśmiennictwie publikacja omawiająca diagnostykę zarówno przedniego jak i tylnego odcinka oka; napisana w oparciu o kliniczne czteroletnie doświadczenie związane z wprowadzaniem nowej techniki diagnostycznej w okulistyce; autorem wstępu jest prof. Christophe Baudouin); E. Wylęgała, D. Tarnawska, Amniotic membrane transplantation with cauterization for keratoconus by persistent hydrops in mentally retarded patients, „Ophthalmology” 2006, 113, 561–564 (jedyna w całości polska praca opublikowana w najbardziej renomowanym klinicznym czasopiśmie okulistycznym; przedstawia nową metodę postępowania w przypadku pęknięcia rogówki u chorych z opóźnieniem umysłowym z wykorzystaniem opatrunku za pomocą błony owodniowej); E. Wylegala, D. Tarnawska, Management of pseudophakic bullous keratopthy by combined Descemet-striping endothelial keratoplasty and intraocular lens Exchange, „J. Catract Refract. Surg.” 2008, 32, 1708–1714 (praca przedstawia nową – do tej pory nieopisaną – technikę leczenia dekompensacji rogówki za pomocą przeszczepu warstwowego tylnego rogówki); E. Wylęgała, D. Dobrowolski, D. Tarnawska, D. Janiszewska, B. Gabryel, A. Malecki, U. Siekiera, Limbal stem cells transplantation in the reconstruction of the ocular surface: 6 years experience, „Eur. J. Ophthalmol.” 2008, 18 (6), 886–890 (jedno z nielicznych, światowych opracowań wyników rekonstrukcji powierzchni oka za pomocą przeszczepów rąbkowych komórek macierzystych); E. Wylęgała, D. Dobrowolski, A. Nowińska, D. Tarnawska, Anterior segment optical coherence tomography in eye injuries, „Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol.” 2008 Sep 3. [Epub ahead of print]. (pierwsze opracowanie dotyczące zastosowania OCT w urazach przedniego odcinka oka).Praca dydaktyczna: prowadził zajęcia ze studentami Wydziału Opieki Zdrowotnej w ramach ćwiczeń, seminariów, wykładów, seminariów magisterskich. Jest promotorem siedmiu zakończonych dysertacji doktorskich oraz czterech prac magisterskich z zakresu pielęgniarstwa. Pod kierunkiem W. cztery osoby uzyskały specjalizację I stopnia, sześć – II stopnia w zakresie okulistyki, dziewięciu chirurgów zostało przeszkolonych w dziedzinie fakoemulsyfikacji zaćmy, dwóch – w zakresie transplantologii rogówki. Jest recenzentem jednej rozprawy habilitacyjnej
i siedmiu prac doktorskich.
Od 1987 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego: w l. 1995–1988 był członkiem zarządu Śląskiego Oddziału tego towarzystwa, od 2006 r. pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Rogówkowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego (od 2002), Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego (od 1991), Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (od 1997), Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy
i Refrakcyjnych (2002), Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcyjnych (1998), Międzynarodowego Towarzystwa Schorzeń Powierzchni Oka (2001). Jest Przewodniczącym Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia (od 1997).

Uhonorowany indywidualną nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie mikrochirurgii oka (2001) oraz Nagrodą I stopnia Rektora SUM za dorobek naukowy (2007). Zainteresowania pozazawodowe: literatura piękna, a wśród autorów ks. Jan Twardowski, Adam Zagajewski, Zbigniew Herbert, fizyka – ks. prof. Michał Heller, ulubiony grafik – Michał Siara, hobby – fotografia artystyczna, sposób spędzania wolnego czasu: podróże z rodziną do Włoch, górskie wędrówki, jazda na nartach. Żona Bogusława (z d. Orzechowska – jest lekarzem i lekarzem stomatologiem, specjalistą chirurgii szczękowej (dr n. med., adiunkt w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej SUM w Katowicach), dzieci: Jan (słuchacz medycznej szkoły policealnej), Adam (student medycyny), Małgorzata (licealistka) Filip (uczeń szkoły podstawowej). Mieszka
w Katowicach.